• آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش مرکزی، 5 کیلومتری جنوب شهر بجستان   بافت تاریخی   06/02/1395 30556   بجستان بافت تاریخی روستای مزار 1
  بخش بجستان- 60 ك .م غرب گناباد- 15 ك. م جنوب شرقي- روستاي زين آباد خصوصي بنا رباط 06/14/1380 4499 صفويه- قاجاريه بجستان کاروانسرای زین آباد 2
  شهر بجستان- خيابان 12 فروردين- كوچه كميل وقفي بنا مسجد 06/14/1380 4502 تيموري بجستان مسجد جامع بجستان 3
  بخش مركزي- 53 ك .م غرب شهرستان گناباد- 8 ك .م جنوب غرب- روستاي درزاب خصوصي بنا قلعه 07/13/1380 4578 صفويه بجستان قلعه درزاب 4
  ببخش بجستان- دهستان یونسی- روستاي مرندیز عمومي بنا رباط 08/16/1380 4666 اواخر قاجار بجستان کاروانسرای مرندیز 5
  بخش يونسي- دهستان سردق- روستای فخرآباد دولتي بنا رباط 10/10/1381 6656 صفويه بجستان کاروانسرای فخر آباد 6
  بخش مركزي- 70 كيلومتري جنوب غربي - روستاي قاسم آباد دولتي بنا رباط 10/10/1381 6872 صفويه بجستان کاروانسرای قاسم آباد 7
  بخش يونسي- كيلومتر 50 محور بجستان- فيض آباد- شهر يونسي دولتي بنا رباط 11/12/1381 7477 صفويه بجستان رباط یونسی 8
  بخش يونسي- كيلومتر 50 محور بجستان- فيض آباد- شهر يونسي دولتي بنا پل 11/12/1381 7496 صفويه بجستان پل یونسی 9
  بخش مركزي - دهستان جزين - روستای آهنگ دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 01/24/1382 8249 قاجاريه- پهلوي بجستان رباط آهنگ 10
  بخش بجستان - روستای مزار وقفي بنا مسجد 01/24/1382 8250 اسلامي بجستان مسجد مزار 11
  بخش بجستان - روستای سه فرسخ دولتي بنا رباط 01/24/1382 8251 اسلامي بجستان کاروانسرای سه فرسخ 12
  بخش بجستان - روستای یونسی وقفي بنا حوض انبار 03/10/1382 8961 صفويه بجستان حوض انبار روستای یونسی 13
  بخش بجستان - دهستان یونسی - روستاي مرندیز وقفي بنا مسجد 05/17/1383 11056 ايلخاني بجستان مسجد جامع مرندیز 14
  شهر بجستان - جنب مسجد جامع وقفي بنا آب انبار 05/17/1383 11057 قاجاريه بجستان آب انبار كهنه بجستان 15
  بخش يونسي - دهستان يونسي - روستاي چاه فاليز عمومي بنا آسياب 12/24/1383 11513 صفويه بجستان آسياب آبي چاه فاليز 16
  شهر بجستان- محله ساوط وقفي بنا حمام 05/19/1384 12906 اواخر قاجار بجستان حمام ساوط بجستان 17
  بخش بجستان - روستاي خار فيروزي دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 05/19/1384 12926 اواخر صفويه بجستان رباط خار فيروزي 18
  بخش مركزي - دهستان جزين - روستاي زين آباد عمومي بنا آرامگاه 05/22/1384 13278 اواخر صفويه بجستان مقبره زين آباد 19
  شهر بجستان- محله ساوط وقفي بنا مسجد 07/06/1384 13497 قاجاريه بجستان مسجد ساوط بجستان 20
  بخش بجستان -دهستان یونسی- روستای مرندیز عمومي بنا قلعه 12/16/1384 14323 اواخر صفويه اوايل قاجار بجستان قلعه مرندیز 21
  بخش بجستان - روستای مزار دولتي بنا قلعه 12/16/1384 14324 قرون 12-13 هـ .ق بجستان قلعه مزار 22
  بخش بجستان - یونسی -1 کیلومتری شمال غربی روستای سه فرسخ عمومي بنا حوض انبار 12/16/1384 14329 پهلوي اول بجستان حوض انبار سنگی سه فرسخ 23
  بخش بجستان- دهستان یونسی- روستای سردق- منزل عباس هشمتی خصوصي
  (عباس حشمتي)
  بنا برج 12/16/1384 14333 قاجاريه- پهلوي اول بجستان برج سردق 24
  شهر بجستان- خیابان امام خمینی - کوچه امام خمینی 11 وقفي بنا حسينيه 12/16/1384 14334 قاجاريه بجستان حسینیه حاج خداداد 25
  شهر بجستان- خیابان امام خمینی - کوچه امام خمینی 27 خصوصي (اصغري) بنا منزل 12/16/1384 14337 قاجاريه بجستان منزل اصغری 26
  بخش بجستان - دهستان یونسی - روستای فخرآباد وقفي بنا آب انبار 12/16/1384 14338 قاجاريه بجستان آب انبار فخر آباد 27
  بخش بجستان- دهستان یونسی- 3 کیلومتری شمال روستای مرندیز وقفي بنا آب انبار 12/16/1384 14339 قاجاريه بجستان آب انبار مرندیز 28
  شهر بجستان- خیابان امام خمینی- امام خمینی 11- جنب حمام قلعه خصوصي
  (عباسعلي بلغاري)
  بنا منزل 12/16/1384 14341 قاجاريه بجستان منزل بلغاری 29
  بخش بجستان - روستای بجستان - روستای یونسی وقفي بنا آرامگاه 12/16/1384 14347 قرن 10 هـ .ق بجستان مقبره قطب الدین یونسی 30
  شهر بجستان- خیابان 12 فروردین- کوچه 12 فروردین 1 وقفي بنا آب انبار 12/16/1384 14351 قاجاريه بجستان آب انبار حاج میرزا 31
  شهر بجستان- خیابان 12 فروردین- کوچه 12 فروردین 2 وقفي بنا آب انبار 12/16/1384 14352 قاجاريه بجستان آب انبار نو بجستان 32
  شهر بجستان- حاشیه خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی 17 وقفي بنا آب انبار 12/16/1384 14353 قاجاريه بجستان آب انبار حاج قربان 33
  شهر بجستان - خیابان 12 فروردین- کوچه 12 فروردین 3 خصوصي (سپاهي) بنا منزل 12/16/1384 14354 پهلوي دوم بجستان منزل سپاهی 34
  شهر بجستان- خیابان امام خمینی- حاشیه خیابان امام خمینی- کوچه امام خمینی 24 وقفي بنا مسجد 12/16/1384 14373 قاجاريه بجستان مسجد سرگود 35
  شهر بجستان- خیابان امام خمینی- کوچه امام خمینی 11 وقفي بنا حمام 12/16/1384 14642 قاجاريه بجستان حمام عبدالله غول 36
  بخش بجستان- روستای مزار وقفي بنا آرامگاه 12/16/1384 14643 پهلوي اول بجستان مقبره اصف برخیا 37
  بخش مركزي- دهستان جزين- روستاي جزين عمومي بنا حمام 03/24/1390 30290 قرون متاخر اسلامي بجستان حمام جزين 38
   
   
شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق